دارکشی – قالیشویی و مبل شویی عباس کریمی ، بهترین قالیشویی در اصفهان

دارﻛﺸﻲ ﻧﻮﻋﻲ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻓﺮش دﺳﺘﺒﺎف اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻨﺘﻲ و ﻧﻴﻤﻪﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮﻃﺮف ﻧﻤﻮدن ﻋﻴﻮب اﺑﻌﺎدی ﻓﺮش دﺳﺘﺒﺎف ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم ﺑﺎﻓﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺷﻮد.