کلین کوکلین کو

دارکشی – قالیشویی و مبل شویی عباس کریمی ، بهترین قالیشویی در اصفهان

دارﻛﺸﻲ ﻧﻮﻋﻲ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻓﺮش دﺳﺘﺒﺎف اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻨﺘﻲ و ﻧﻴﻤﻪﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮﻃﺮف ﻧﻤﻮدن ﻋﻴﻮب اﺑﻌﺎدی ﻓﺮش دﺳﺘﺒﺎف ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم ﺑﺎﻓﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺷﻮد.

دارﻛﺸﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻴﺦ و ﺗﺨﺘﻪ ﻛﻪ ﺧﻮد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﺮ دو ﻧﻮع اﺳﺖ: ﻣﻴﺦ و ﺗﺨﺘﻪ ﺛﺎﺑﺖ، ﻣﻴﺦ و ﺗﺨﺘﻪ ﻟﻮﻻ؛ دارﻛﺸﻲ ﺑﻪ روش ﭘﺮﺳﻲ ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﺮ ﺳﻪ ﻧﻮع اﺳﺖ: ﭘﺮﺳﻲ ﻓﺮشﻫﺎی ﻇﺮﻳﻒ ﺑﺎﻓﺖ، ﭘﺮﺳﻲ ﻓﺮشﻫﺎی ﺿﺨﻴﻢ ﺑﺎﻓﺖ، ﭘﺮﺳﻲ ﺳﻨﺘﻲ؛ دارﻛﺸﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﻨﮕﻚ و زﻧﺠﻴﺮ.ﺗﺄﺛﻴﺮات ﻋﻤﻞ دارﻛﺸﻲ ﺑﺮ وﻳﮋﮔﻲ ﻟﺨﺘﻲ ﻓﺮشﻫﺎ ﻛﻢ و ﻗﺎﺑﻞ اﻏﻤﺎض اﺳﺖ. ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻃﻮل ﻛﺶآﻣﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻓﺮش در ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﻮی ﻣﺘﻔﺎوت ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮدن ﻧﺘﻴﺠﻪ دارﻛﺸﻲ ﺑﺮای ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﻮی ﺑﺎ رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﻲ زﻳﺎد اﺳﺖ. ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﮔﺸﺖ ارﺗﻔﺎع ﭘﺮزﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر در روش ﭘﺮﺳﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﻛﻴﻠﻪﻛﺸﻲ ﻛﺎﻣﻞ اﺳﺖ

داركشی فرش عملی است برای رفع كجی های كوچك و سایر موارد مشابه كه به صورت فرورفتگی و یا برآمدگی در كناره های فرش دیده می شود. عمل داركشی در مورد رفع كجی های کوچک موثر است و در مورد کجی های بزرگ موثر نیست و معمولاً فرش داركشی شده پس از چندسال به حالت اولیه باز می گردد.

روش كار چنین است كه ابتدا فرش را بر روی یك سطح چوبی پهن می نمایند. سپس كمی آن را با آب مرطوب می نمایند که حالت ارتجاعی و كشش پذیری آن بیشتر شود. سپس ابعاد واقعی و صحیح فرش را مشخص نموده، لبه هایی كه دارای فرورفتگی باشند را توسط چنگك های مخصوص، آنقدر می کشند تا به كلی از بین رفته و محو شود. بلافاصله برای جلوگیری از برگشت فرش به حالت اولیه، آن را به سطح چوبی زیر آن میخ می نمایند. پس از آن كه هر چهار طرف فرش به مقدار لازم كشیده شد و كجی های آن پنهان گشت، آن را به مدت دو الی سه روز به همان حالت رها می کنند تا مقدار كشیدگی فرش ثابت گردد. سپس میخ ها را در آورده و در صورت امکان جای میخ ها را با قلاب بافت پنهان نموده و محو می کنند. در هنگام دارکشی فرشها باید موارد ذیل رعایت گردد .

فشار بیش از اندازه برای صاف کردن فرش باعث پاره شدن تار و پود فرش و حتی گره های آن می گردد.میخ های مورد استفاده باید ریز و ظریف باشند .ایجاد کشش بر روی فرش باید مرحله ای باشد یعنی در ابتدا مقدار کمی کشش با زمان معینی وارد و سپس در مرحله بعدی کشش شروع شود. در غیر اینصورت هیچ فرشی تحمل کشش یکجا و آنی را ندارد. در بعضی مواقع به ویژه در مورد فرش های كوچك و ظریف از بخار آب و اتو برای كشش بیشتر استفاده می نمایند كه بسیار موثر است.

 

بدون نظر

ارسال نظر

 
 

  تماس با ما

  جهت ارتباط با ما از طریق اطلاعات ذیل اقدام کنید

  Info@mrwashkarimi.ir

  شعبه مرکزی : اصفهان / خیابان حکیم (بازار فرش اصفهان) /بازارچه نو سرای بروجنیها

  031-35808080 / 031-35303030

  .

  شبکه های اجتماعی

  ما را در شبکه های مجازی دنبال کنید

  آمار وب سایت

  • 2,061
  • 95
  • 15,438
  • 57,508